نام انتخابات تاریخ برگزاری تعداد اعضا انجمن تعداد مشارکت کنندگان درصد مشارکت
انتخابات هیئت مدیره و بازرس
انجمن علمی الکتروفیزیولوژی قلب ایران
۱۴۰۳/۰۴/۱۲ ۷۳ نفر ۶۴ نفر ۸۷.۶۷ درصد
نامزدهای انتخابات مشاهده نتیجه آمار مشارکت
انتخابات هیئت مدیره و بازرس
انجمن علمی الکتروفیزیولوژی قلب ایران
(تاریخ برگزاری ۱۴۰۳/۰۴/۱۲)
نامزدهای انتخابات مشاهده نتیجه آمار مشارکت
انتخابات هیئت مدیره و بازرس
انجمن علمی رادیولوژی ایران
۱۴۰۳/۰۴/۰۱ ۱۵۳۸ نفر ۱۴۲۶ نفر ۹۲.۷۱ درصد
نامزدهای انتخابات مشاهده نتیجه آمار مشارکت
انتخابات هیئت مدیره و بازرس
انجمن علمی رادیولوژی ایران
(تاریخ برگزاری ۱۴۰۳/۰۴/۰۱)
نامزدهای انتخابات مشاهده نتیجه آمار مشارکت
انتخابات هیئت مدیره و بازرس
انجمن علمی جراحان مفصل ران ایران
۱۴۰۳/۰۳/۳۱ ۱۱۶ نفر ۹۶ نفر ۸۲.۷۵ درصد
نامزدهای انتخابات مشاهده نتیجه آمار مشارکت
انتخابات هیئت مدیره و بازرس
انجمن علمی جراحان مفصل ران ایران
(تاریخ برگزاری ۱۴۰۳/۰۳/۳۱)
نامزدهای انتخابات مشاهده نتیجه آمار مشارکت
انتخابات هیئت مدیره و بازرس
انجمن علمی پریناتولوژی ایران
۱۴۰۳/۰۳/۳۱ ۱۶۳ نفر ۱۴۶ نفر ۸۹.۵۷ درصد
نامزدهای انتخابات مشاهده نتیجه آمار مشارکت
انتخابات هیئت مدیره و بازرس
انجمن علمی پریناتولوژی ایران
(تاریخ برگزاری ۱۴۰۳/۰۳/۳۱)
نامزدهای انتخابات مشاهده نتیجه آمار مشارکت
انتخابات هیئت مدیره و بازرس
انجمن علمی سامانه های نوین دارو رسانی ایران
۱۴۰۳/۰۳/۰۶ ۱۰۳ نفر ۸۴ نفر ۸۱.۵۵ درصد
نامزدهای انتخابات مشاهده نتیجه آمار مشارکت
انتخابات هیئت مدیره و بازرس
انجمن علمی سامانه های نوین دارو رسانی ایران
(تاریخ برگزاری ۱۴۰۳/۰۳/۰۶)
نامزدهای انتخابات مشاهده نتیجه آمار مشارکت
انتخابات هیئت مدیره و بازرس
انجمن علمی پرستاران قلب ایران
۱۴۰۳/۰۳/۰۳ ۱۳۳ نفر ۹۷ نفر ۷۲.۹۳ درصد
نامزدهای انتخابات مشاهده نتیجه آمار مشارکت
انتخابات هیئت مدیره و بازرس
انجمن علمی پرستاران قلب ایران
(تاریخ برگزاری ۱۴۰۳/۰۳/۰۳)
نامزدهای انتخابات مشاهده نتیجه آمار مشارکت
انتخابات هیئت مدیره و بازرس
انجمن علمی اکوکاردیوگرافی ایران
۱۴۰۳/۰۲/۲۸ ۹۰ نفر ۸۸ نفر ۹۷.۷۷ درصد
نامزدهای انتخابات مشاهده نتیجه آمار مشارکت
انتخابات هیئت مدیره و بازرس
انجمن علمی اکوکاردیوگرافی ایران
(تاریخ برگزاری ۱۴۰۳/۰۲/۲۸)
نامزدهای انتخابات مشاهده نتیجه آمار مشارکت
انتخابات هیئت مدیره و بازرس
انجمن علمی متخصصین پزشکی خانواده ایران
۱۴۰۳/۰۲/۲۸ ۱۵۰ نفر ۱۲۲ نفر ۸۱.۳۳ درصد
نامزدهای انتخابات مشاهده نتیجه آمار مشارکت
انتخابات هیئت مدیره و بازرس
انجمن علمی متخصصین پزشکی خانواده ایران
(تاریخ برگزاری ۱۴۰۳/۰۲/۲۸)
نامزدهای انتخابات مشاهده نتیجه آمار مشارکت
انتخابات هیئت مدیره و بازرس
انجمن علمی فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران
۱۴۰۳/۰۲/۱۸ ۷۵ نفر ۶۱ نفر ۸۱.۳۳ درصد
نامزدهای انتخابات مشاهده نتیجه آمار مشارکت
انتخابات هیئت مدیره و بازرس
انجمن علمی فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران
(تاریخ برگزاری ۱۴۰۳/۰۲/۱۸)
نامزدهای انتخابات مشاهده نتیجه آمار مشارکت
انتخابات هیئت مدیره و بازرس
انجمن علمی طب کار ایران
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ ۱۴۷ نفر ۱۳۸ نفر ۹۳.۸۷ درصد
نامزدهای انتخابات مشاهده نتیجه آمار مشارکت
انتخابات هیئت مدیره و بازرس
انجمن علمی طب کار ایران
(تاریخ برگزاری ۱۴۰۳/۰۱/۲۸)
نامزدهای انتخابات مشاهده نتیجه آمار مشارکت
انتخابات هیئت مدیره و بازرس
انجمن علمی بهداشت ایران
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ ۵۱ نفر ۳۸ نفر ۷۴.۵ درصد
نامزدهای انتخابات مشاهده نتیجه آمار مشارکت
انتخابات هیئت مدیره و بازرس
انجمن علمی بهداشت ایران
(تاریخ برگزاری ۱۴۰۲/۱۲/۱۵)
نامزدهای انتخابات مشاهده نتیجه آمار مشارکت
انتخابات هیئت مدیره و بازرس
انجمن علمی پزشکی مولکولی ایران
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ ۱۰۷ نفر ۹۱ نفر ۸۵.۰۴ درصد
نامزدهای انتخابات مشاهده نتیجه آمار مشارکت
انتخابات هیئت مدیره و بازرس
انجمن علمی پزشکی مولکولی ایران
(تاریخ برگزاری ۱۴۰۲/۱۲/۱۲)
نامزدهای انتخابات مشاهده نتیجه آمار مشارکت
انتخابات هیئت مدیره و بازرس
انجمن علمی پزشکان عمومی ایران
۱۴۰۲/۱۱/۲۷ ۸۵۳۸ نفر ۵۴۸۴ نفر ۶۴.۲۳ درصد
نامزدهای انتخابات مشاهده نتیجه آمار مشارکت
انتخابات هیئت مدیره و بازرس
انجمن علمی پزشکان عمومی ایران
(تاریخ برگزاری ۱۴۰۲/۱۱/۲۷)
نامزدهای انتخابات مشاهده نتیجه آمار مشارکت
انتخابات هیئت مدیره و بازرس
انجمن علمی آترواسکلروز ایران
۱۴۰۲/۱۱/۲۶ ۹۲ نفر ۸۲ نفر ۸۹.۱۳ درصد
نامزدهای انتخابات مشاهده نتیجه آمار مشارکت
انتخابات هیئت مدیره و بازرس
انجمن علمی آترواسکلروز ایران
(تاریخ برگزاری ۱۴۰۲/۱۱/۲۶)
نامزدهای انتخابات مشاهده نتیجه آمار مشارکت
انتخابات هیئت مدیره و بازرس
انجمن علمی بهداشت محیط ایران
۱۴۰۲/۱۱/۱۵ ۱۸۹ نفر ۱۶۱ نفر ۸۵.۱۸ درصد
نامزدهای انتخابات مشاهده نتیجه آمار مشارکت
انتخابات هیئت مدیره و بازرس
انجمن علمی بهداشت محیط ایران
(تاریخ برگزاری ۱۴۰۲/۱۱/۱۵)
نامزدهای انتخابات مشاهده نتیجه آمار مشارکت
انتخابات هیئت مدیره و بازرس
انجمن علمی جراحان عمومی ایران
۱۴۰۲/۱۱/۰۸ ۱۰۱۲ نفر ۹۴۲ نفر ۹۳.۰۸ درصد
نامزدهای انتخابات مشاهده نتیجه آمار مشارکت
انتخابات هیئت مدیره و بازرس
انجمن علمی جراحان عمومی ایران
(تاریخ برگزاری ۱۴۰۲/۱۱/۰۸)
نامزدهای انتخابات مشاهده نتیجه آمار مشارکت
انتخابات هیئت مدیره و بازرس
انجمن علمی مطالعات روان‌شناسی سلامت ایران
۱۴۰۲/۱۰/۲۲ ۱۰۲ نفر ۹۹ نفر ۹۷.۰۵ درصد
نامزدهای انتخابات مشاهده نتیجه آمار مشارکت
انتخابات هیئت مدیره و بازرس
انجمن علمی مطالعات روان‌شناسی سلامت ایران
(تاریخ برگزاری ۱۴۰۲/۱۰/۲۲)
نامزدهای انتخابات مشاهده نتیجه آمار مشارکت
انتخابات هیئت مدیره و بازرس
انجمن علمی جراحان پستان ایران
۱۴۰۲/۱۰/۱۵ ۳۶ نفر ۳۴ نفر ۹۴.۴۴ درصد
نامزدهای انتخابات مشاهده نتیجه آمار مشارکت
انتخابات هیئت مدیره و بازرس
انجمن علمی جراحان پستان ایران
(تاریخ برگزاری ۱۴۰۲/۱۰/۱۵)
نامزدهای انتخابات مشاهده نتیجه آمار مشارکت
انتخابات هیئت مدیره و بازرس
انجمن علمی فیزیوتراپی ایران
۱۴۰۲/۱۰/۰۷ ۱۱۶۱ نفر ۱۰۹۸ نفر ۹۴.۵۷ درصد
نامزدهای انتخابات مشاهده نتیجه آمار مشارکت
انتخابات هیئت مدیره و بازرس
انجمن علمی فیزیوتراپی ایران
(تاریخ برگزاری ۱۴۰۲/۱۰/۰۷)
نامزدهای انتخابات مشاهده نتیجه آمار مشارکت
انتخابات هیئت مدیره و بازرس
انجمن علمی سکته مغزی و بیماریهای عروقی مغز و نخاع ایران
۱۴۰۲/۰۹/۲۳ ۲۳۴ نفر ۱۹۰ نفر ۸۱.۱۹ درصد
نامزدهای انتخابات مشاهده نتیجه آمار مشارکت
انتخابات هیئت مدیره و بازرس
انجمن علمی سکته مغزی و بیماریهای عروقی مغز و نخاع ایران
(تاریخ برگزاری ۱۴۰۲/۰۹/۲۳)
نامزدهای انتخابات مشاهده نتیجه آمار مشارکت
انتخابات هیئت مدیره و بازرس
انجمن علمی تصویربرداری قلب و عروق ایران
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ ۲۳۷ نفر ۱۷۵ نفر ۷۳.۸۳ درصد
نامزدهای انتخابات مشاهده نتیجه آمار مشارکت
انتخابات هیئت مدیره و بازرس
انجمن علمی تصویربرداری قلب و عروق ایران
(تاریخ برگزاری ۱۴۰۲/۰۹/۱۰)
نامزدهای انتخابات مشاهده نتیجه آمار مشارکت

دبیرخانه کمیسیون انجمن‌های علمی گروه پزشکی